Polityka prywatności i cookies

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest SANTOSINO M.S.W. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-264 ) przy ul. Janiszowska 8; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego numerem 0000741725, REGON 380834742, NIP 5223132072, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania udostępnionych danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 3. W sprawach przetwarzania danych osobowych z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: santorino.msw@gmail.com
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie trwania umowy na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie danych jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy), a także po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakimi są ustalenie, dochodzenie i obrona praw w sprawach ewentualnych roszczeń).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą oraz udostępniane podmiotom upoważnionym przez Administratora i świadczącym na jego rzecz usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 6. Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy najmu samochodu przez Administratora, na rzecz Wynajmującego.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych, zawarcie umowy nie jest możliwe.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu wycofania udzielonej zgody.
 9. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W przypadku zgody, o której mowa w pkt. 8, Pani/Pani dane osobowe mogą być przekazywane partnerom Administratora, w tym podmiotom świadczącym usługi marketingowe.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  c. przenoszenia danych osobowych,
  d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu określony przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony w sprawach ewentualnych roszczeń.
 14. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w określonych celach, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym.